PRIVACY POLICY

POLITIKA PRIVATNOSTI – SRPSKI JEZIK


  

Politika Privatnosti

Datum stupanja na snagu: Novembar 01, 2018

Anime sa Prevodom (“nas”, “mi”, ili “našeg”) upravljamo https://www.animesaprevodom.com/ veb-sajtom (u daljem tekstu “Služba”).

Ova stranica vas obaveštava o našim pravilima o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju ličnih podataka kada koristite naš servis i izbore koje ste povezali sa tim podacima. Naša Politika privatnosti za Anime sa Prevodom se upravlja uz pomoć Privacy Policies.

Mi koristimo vaše podatke za pružanje i poboljšanje Usluge. Korišćenjem Usluge prihvatate prikupljanje i korištenje informacija u skladu s ovim pravilima. Ukoliko nije drugačije definisano u ovoj Politici privatnosti, termini koji se koriste u ovoj Politici privatnosti imaju isto značenje kao u našim odredbama i uslovima, dostupnim od https://www.animesaprevodom.com/


Sakupljanje i korišćenje informacija

Prikupljamo nekoliko različitih vrsta informacija za različite svrhe kako bismo vam pružili i unapredili našu uslugu.


Vrste prikupljenih podataka

Lični podaci

Dok koristite našu uslugu, možemo vas zamoliti da nam date određene lične informacije koje možete koristiti za kontakt ili identifikaciju (“Lični podaci”). Lične informacije mogu uključivati, ali se ne ograničavaju na:

 • Adresa e-pošte
 • Ime i prezime
 • Adresa, država, provincija, poštanski broj, grad
 • Podaci o kolačićima i upotrebi

Podaci o upotrebi

Takođe možemo prikupljati informacije o tome kako se usluga pristupa i koristi (“Podaci o korišćenju”). Podaci o korišćenju mogu uključivati informacije kao što su adresa internet protokola vašeg računara (npr. IP adresa), tip pretraživača, verzija pretraživača, stranice naše usluge koje posjećujete, vrijeme i datum vaše posjete, vrijeme provedeno na tim stranama, jedinstveni identifikatora uređaja i drugih dijagnostičkih podataka.


Podaci o praćenju i kolačićima

Koristimo kolačiće i slične tehnologije praćenja kako bismo pratili aktivnosti na našem servisu i držali određene informacije.

Kolačići su datoteke sa malom količinom podataka koji mogu uključivati anonimni jedinstveni identifikator. Kolačići se šalju u vaš pretraživač sa veb lokacije i čuvaju na vašem uređaju. Tehnologije praćenja takođe koriste beacons, tagove i skripte za prikupljanje i praćenje informacija i poboljšanje i analiziranje naše usluge.

Možete da naložite svom pregledaču da odbije sve kolačiće ili da naznači kada se kolačići šalju. Međutim, ako ne prihvatate kolačiće, možda nećete moći da koristite neke delove naše usluge.

Primeri kolačića koje koristimo:

 • Session Cookies. Koristimo Session Cookies kako bi koristili našu uslugu.
 • Preference Cookies. Koristimo Preference Cookies kako bi zapamtili tvoja željena i različita podešavanja.
 • Security Cookies. Koristimo Security Cookies iz bezbednosnih razloga.

Upotreba podataka

Anime sa Prevodom koristi prikupljene podatke u razne svrhe:

 • Da obezbedimo i održimo Uslugu
 • Da vas obavestimo o promenama na našem servisu
 • Da bismo dozvolili da učestvujete u interaktivnim funkcijama naših Usluga kada to odaberete
 • Za pružanje brige i podrške korisnicima
 • Da obezbedimo analizu ili vredne informacije kako bismo poboljšali Uslugu
 • Da bismo nadgledali korišćenje Usluge
 • Da biste otkrili, sprečili i adresirali tehnička pitanja

Prenos podataka

Vaše informacije, uključujući i Lične podatke, mogu biti prenete na računare koji se nalaze izvan vaše države, pokrajine, zemlje ili druge nadležnosti države u kojima se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih iz vaše nadležnosti.

Ako se nalazite izvan Srbije i odaberete da nam pružite informacije, imajte na umu da mi prenosimo podatke, uključujući i lične podatke, u Srbiju i procesiramo ih tamo.

Vaša saglasnost na ovu Politiku privatnosti, koju pratite podnošenje takvih informacija, predstavlja vašu saglasnost za taj transfer.

Anime sa Prevodom će preduzeti sve razumne korake neophodne kako bi se osiguralo da se vaši podaci tretiraju sigurno i u skladu s ovom Politikom privatnosti, i neće prenositi vaše lične podatke organizacijama ili zemljama, osim ako postoje odgovarajuće kontrole, uključujući bezbednost vaših podataka i drugih ličnih podataka.


Otkrivanje podataka

Zakonski uslovi

Anime sa Prevodom može objaviti vaše Lične podatke kada je u potpunosti uverena da je takav postupak potreban:

 • Da se ​​pridržava zakonske obaveze
 • Da zaštiti i brani prava ili imovinu Anime sa Prevodom
 • Da spreči ili istraži moguće pogrešne radnje u vezi sa Servisom
 • Da zaštiti ličnu sigurnost korisnika Usluge ili javnosti
 • Da se Zaštiti od pravne odgovornosti

Bezbednost podataka

Bezbednost vaših podataka je važna za nas, ali zapamtite da nijedan način prenosa preko Interneta ili metod elektronske memorije nije 100% siguran. Dok težimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost.


Servisni Provajderi

Možemo da zapošljavamo treća lica i pojedince kako bi olakšali našu uslugu (“pružalac usluga”), da bi pružao Uslugu u naše ime, da izvršava Servisne usluge ili da nam pomognemo da analiziramo kako se naša usluga koristi.

Ove treće strane imaju pristup vašim ličnim podacima samo kako bi izvršavale pomenute zadatke u naše ime i obavezni su da ih ne otkrivaju ili koriste za bilo koju drugu svrhu.


Analitika

Možemo koristiti servis provajdera trećih strana da pratimo i analiziramo upotrebu naše usluge.

 • Google Analitika

  Google Analitika je usluga veb analitike koju nudi Google koji prati i izveštava saobraćaj na veb lokaciji. Google koristi prikupljene podatke da prati i prati korišćenje naše usluge. Ovi podaci se dele sa drugim Google uslugama. Google može da koristi prikupljene podatke da kontekstualizuje i personalizuje oglase sopstvene oglašivačke mreže.

  Možete da onemogućite obavljanje vaše aktivnosti na našem Servisu koja je dostupna Google Analitici tako što ćete instalirati dodatak za brisanje optičkog pretraživača Google Analitike. Dodatak sprečava JavaScript Google Analitike (ga.js, analytics.js, i dc.js) da deli informacije sa Google Analitikom o aktivnostima poseta.

  Više informacija o praksama privatnosti Google-a potražite na veb stranici Google privatnosti i uslova: https://policies.google.com/privacy?hl=en


Linkovi na druge stranice

Naša usluga može sadržati veze sa drugim sajtovima na kojima ne radimo. Ako kliknete na vezu treće strane, bićete upućeni na stranicu trećeg lica. Savetujemo vam da pregledate Politiku privatnosti svake stranice koju posećujete.

Nemamo kontrolu i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo koje treće strane ili usluga.


Privatnost Dece

Naš servis se ne odnosi na mlađe 18 godina (“Deca”).

Nećemo prikupljati lične podatke od osobe ispod 18 godina. Ako ste roditelj ili staratelj i svesni ste da nam je Vaša deca pružila lične podatke, kontaktirajte nas. Ako postanemo svesni da smo prikupili lične podatke od dece, bez provere saglasnosti roditelja, preduzećemo korake kako bi uklonili informacije sa naših servera.


Promene Ove Politike Privatnosti

S vremena na vreme može da se dogodi da ćemo ažurirati Politiku Privatnosti. Obavestićemo vas o bilo kakvoj promeni iste postavljenjem nove Politike Privatnosti na ovoj stranici.

Obavestićemo vas putem e-pošte i / ili istaknutog obaveštenja na našem sajtu, i pre nego što promena postane delotvorna, a “datum stupanja na snagu” na vrhu ove Politike privatnosti ažuriran.

Savetujemo vam da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti za sve promene. Promene ove Politike privatnosti važe samo onda kada su ažurirane na ovoj stranici.


Kontaktirajte Nas

Ukoliko imate bilo kakva pitanje u vezi naše Politike Privanotsti, molimo vas da nas kontaktirate:

  


PRIVACY POLICY – ENGLISH LANGUAGE


  

Privacy Policy

Effective date: November 01, 2018

Anime sa Prevodom (“us”, “we”, or “our”) operates the https://www.animesaprevodom.com/ website (hereinafter referred to as the “Service”).

This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data when you use our Service and the choices you have associated with that data. Our Privacy Policy for Anime sa Prevodom is managed with the help of Privacy Policies.

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, the terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, accessible from https://www.animesaprevodom.com/


Information Collection And Use

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.


Types of Data Collected

Personal Data

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you (“Personal Data”). Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • Email address
 • First name and last name
 • Address, State, Province, ZIP/Postal code, City
 • Cookies and Usage Data

Usage Data

We may also collect information on how the Service is accessed and used (“Usage Data”). This Usage Data may include information such as your computer’s Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.


Tracking & Cookies Data

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and hold certain information.

Cookies are files with small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. Tracking technologies also used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze our Service.

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Examples of Cookies we use:

 • Session Cookies. We use Session Cookies to operate our Service.
 • Preference Cookies. We use Preference Cookies to remember your preferences and various settings.
 • Security Cookies. We use Security Cookies for security purposes.

Use of Data

Anime sa Prevodom uses the collected data for various purposes:

 • To provide and maintain the Service
 • To notify you about changes to our Service
 • To allow you to participate in interactive features of our Service when you choose to do so
 • To provide customer care and support
 • To provide analysis or valuable information so that we can improve the Service
 • To monitor the usage of the Service
 • To detect, prevent and address technical issues

Transfer Of Data

Your information, including Personal Data, may be transferred to — and maintained on — computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction.

If you are located outside Serbia and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to Serbia and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

Anime sa Prevodom will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.


Disclosure Of Data

Legal Requirements

Anime sa Prevodom may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • To comply with a legal obligation
 • To protect and defend the rights or property of Anime sa Prevodom
 • To prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • To protect the personal safety of users of the Service or the public
 • To protect against legal liability

Security Of Data

The security of your data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.


Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service (“Service Providers”), to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.


Analytics

We may use third-party Service Providers to monitor and analyze the use of our Service.

 • Google Analytics

  Google Analytics is a web analytics service offered by Google that tracks and reports website traffic. Google uses the data collected to track and monitor the use of our Service. This data is shared with other Google services. Google may use the collected data to contextualize and personalize the ads of its own advertising network.

  You can opt-out of having made your activity on the Service available to Google Analytics by installing the Google Analytics opt-out browser add-on. The add-on prevents the Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, and dc.js) from sharing information with Google Analytics about visits activity.

  For more information on the privacy practices of Google, please visit the Google Privacy & Terms web page: https://policies.google.com/privacy?hl=en


Links To Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party’s site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.


Children’s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 18 (“Children”).

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your Children has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.


Changes To This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the “effective date” at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.


Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us: