Terms of Service

USLOVI KORIŠĆENJA – SRPSKI JEZIK


  

Uslovi korišćenja (“Uslovi”)

Poslednje izmene: Novembar 01, 2018

Molimo pročitajte ove Uslove korišćenja (“Uslovi”, “Uslovi korišćenja”) pažljivo pre korišćenja https://www.animesaprevodom.com/ veb-sajt (“Servis”) upravljan od strane Anime sa Prevodom (“nas”, “mi”, ili “naš”).

Vaš pristup i korišćenje usluge uslovljen je prihvatanjem i usaglašavanjem sa ovim uslovima. Ovi uslovi važe za sve posetioce, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste sajt.

Pristupanjem ili korišćenjem Usluga slažete se da ćete biti obavezni ovim Uslovima. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom uslova, imate pravo da ne pristupiti sajtu.


Linkovi na druge Veb lokacije

Naša sajt može posedovati veze sa stranicama trećih strana ili uslugama koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Anime sa Prevodom.

Anime sa Prevodom nema kontrolu i ne preuzima odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo koje treće strane ili veb lokacija. Dalje priznajete i slažete se da Anime sa Prevodom neće biti odgovorna niti odgovorna, direktno ili indirektno, za bilo koju štetu ili gubitak koji je prouzrokovan ili navodno izazvan od ili u vezi sa korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili putem bilo kojeg takvog veb sajta ili usluga.

Savetujemo vam da pročitate uslove i odredbe i pravila o zaštiti privatnosti nekih trećih strana ili usluga koje posetite.


Banovanje

Možemo odmah banovati ili obustaviti pristup našem sajtu, bez prethodnog obaveštenja ili odgovornosti, iz bilo kog razloga, uključujući “bez ograničavanja” ako prekršite uslove.

Sve odredbe Uslova, koji po svojoj prirodi treba da prežive banovanje, preživeće banovanje, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanja od garancije, obeštećenje i ograničenja odgovornosti.


Nadležno Pravo

Ovi uslovi će se upravljati i tumačiti u skladu sa zakonima Srbije, bez obzira na odredbe o sukobu zakona.

Naše neizvršavanje bilo kakvog prava ili odredbi ovih uslova neće se smatrati odricanjem od tih prava. Ukoliko se smatra da se bilo koja odredba ovih uslova smatra nevažećom ili se ne može izvršiti od strane suda, preostale odredbe ovih uslova ostaju na snazi. Ovi uslovi čine celokupni sporazum između nas u vezi sa našim uslugama i zamenjuju sve prethodne sporazume koje imamo između nas u vezi sa uslugom.


Promene

Zadržavamo pravo da, po sopstvenom nahođenju, u bilo kom trenutku modifikujemo ili zamenimo ove uslove. Ukoliko dođe do promena, pokušaćemo da posetioce putem obaveštenja obavestimo o bilo kakvim promenama uslova koji na ovoj stranici stupe na snagu, i to najkasnije 30 dana pre samog stupanja istih. Ono što predstavlja materijalnu promenu biće određeno po našem isključivom izboru.

Nastavljenjem pristupanja ili korišćenja našeg sajta i pošto sve promene na ovoj stranici postanu delotvorne, slažete se da budete privezani za novoizmenjene uslovima. Ukoliko se ne budete slagali sa novim uslovima, uvek možete prestati s korišćenjem našeg sajta.


Kontaktirajte Nas

Ukoliko posedujete bilo kakva pitanja vezana za Uslove Korišćenja našeg sajta, molimo da nas kontaktirate putem email adrese [email protected]

  


TERMS OF SERVICE – ENGLISH LANGUAGE


  

Terms of Service (“Terms”)

Last updated: November 01, 2018

Please read these Terms of Service (“Terms”, “Terms of Service”) carefully before using the https://www.animesaprevodom.com/ website (the “Service”) operated by Anime sa Prevodom (“us”, “we”, or “our”).

Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service. This Terms of Service agreement for Anime sa Prevodom is managed by the Terms and Conditions Generator.


Links To Other Web Sites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by Anime sa Prevodom.

Anime sa Prevodom has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that Anime sa Prevodom shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that you visit.


Termination

We may terminate or suspend access to our Service immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.

All provisions of the Terms which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.


Governing Law

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Serbia, without regard to its conflict of law provisions.

Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service, and supersede and replace any prior agreements we might have between us regarding the Service.


Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material we will try to provide at least 30 days notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

By continuing to access or use our Service after those revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, please stop using the Service.


Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us via email adress [email protected]